2018. május 21., hétfő

PÜNKÖSD

Jézus feltámadása után negyven napon át megmutatta az apostoloknak, hogy Ő él, és beszélt Isten országa dolgairól.

"Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt (bemerített), ti pedig nemsokára Szent Szellemmel kereszteltettek meg. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:4-5; 8)"Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak." (Márk 16:16-18) 

Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment a Tízváros határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: "Effata, azaz: nyílj meg!" És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték és szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé."
Mk 7,31-37.

SZERFÖLÖTT ÁLMÉLKODNI

Az emberek szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: Milyen jó mindaz, amit tesz! (Mk 7,37)
Habár az emberek maguk könyörögnek Jézushoz a mai olvasmányban, hogy gyógyítsa meg a süketnémát, mégis elámulnak, amikor Isten teljesíti kívánságukat. A férfi hosszú ideje szenvedett már betegsége miatt, mégsem panaszkodik, hogy "mi tartott ilyen sokáig?" Talán pont a hosszú betegeskedés miatt ámulnak el annyira az emberek a gyógyulásán.

Azért érint meg ez a történet, mert Isten engem is meggyógyított. Több mint tíz évig szenvedtem a meddőség fájdalmától. Amikor a férjemmel az örökbe fogadás mellett döntöttünk, a biológiai anya meggondolta magát, és mégis megtartotta gyermekét. Azután néhány héttel a 12. házassági évfordulónk után életet adtam kicsi fiunknak. Én is "szerfölött álmélkodtam" Isten hatalmát látva. Nyilvánvalóan nem kértem számon Istent, miért kellett ennyit várnom, amikor magamhoz ölelve ringattam kisbabánkat, miközben minden pici testrészét, ujjacskáját megcsodáltam. Ehelyett olyan túláradó volt az örömöm, hogy az ápolónő is megjegyezte, milyen mérhetetlenül boldognak látszom.
Bármikor könyörgök Jézushoz, hogy hallja meg kérésemet, eszembe jut ez a csodálatos válasza az imáimra, és arra gondolok, milyen jó az, amit Isten tesz akkor, amikor ő gondolja.

Imádság: Drága Urunk, segíts várni türelmesen és reménykedőn, amikor eléd járulunk kéréseinkkel. Ámen.

Amikor épp feladni készülök, Isten akkor szerez meglepetést.
Wendy L. Macdonald (Brit Kolumbia, Kanada)

2018. március 25., vasárnap

Virágvasárnap

Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! (Lukács 19, 38)Mysty Kata: 
Ki szamárháton.. 

Ki szamár háton lovagol, 
nem hatalmat , bűnt "tankol"! 
Vonul elé sűrű ármányáradat ; 
tőrt érző szívében a bánat arat 
S ami megtörtént e napon, 
Jeruzsálem őrzi még vajon? 

Legyen az kulacs meleg napokon! 
Legyen kincset érő titkok szent virága! 
Legyen fény, jövőt nyitó napablak világa! 
Legyen hív küldetés ,s a bűnök királyi ravatala! 
Legyen a"virágvasárnap"kálváriája 
a titáni szenvedésünk örök halála az élet diadala!

2018. március 19., hétfő

Egyetértés imája

V. A terror házának és pufajkás „erős emberének” megkötözése


Sátán zsinagógája, te terrornak háza, és liberális mezbe öltözött ÁVÓs, ÁVHs, pufajkás erős embere és végrehajtó terrorhatalmassága! Ezt mondja neked az Úr Jézus, a zsidók királya és a nemzetek királya és Istene, a Seregek Ura, az erős és rettenetes Isten, a nagy és hadakozó Isten, akinek szemei, mint a tűzláng! És ez a mi kihirdetésünk a te fejedre - Jézus nevében!

Hírt hallottam az Úrtól, követ küldetett a nemzetekhez, őrállókhoz, prófétákhoz, szentekhez és igazakhoz, királyokhoz és hatalmasokhoz! Ezt mondja:
Gyűljetek össze, induljatok ellene, és keljetek fel a harcra, mert teljesen és végérvényesen semmivé teszem őt Magyarországon és a nemzetekben, és az emberek előtt utálatossá. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel! Kigyomlálnak, feltépnek, ledöntenek és szétzúznak téged! Összetörik jeleidet, magaslataidat és bálványaidat. 
A te elbizakodottságod csalt meg téged és a te szíved kevélysége, aki a sziklák hasadékaiban laksz, és elfoglaltad a halmok tetejét és a hatalom és befolyás kapuit, és titkos páholyaidban és sötét helyeiden és kereskedéseidben biztonságban hiszed magad. 
Íme, kirázlak fészkeidből és szíved remegve elhal a félelemtől! 
Sátán zsinagógája, terrornak háza, Vörös terrorja, proletárdiktatúrája, ÁVÓs, ÁVHs, pufajkás erős embere és terrorhatalmasa, aki gróf Tisza Istvánnak, Magyarország miniszterelnökének megölésében is bűnösnek találtattál! Kihirdetjük feletted Jézus nevében: 
Magyarországon miniszterelnököt és senkit többé nem ölsz!
Ha olyan magas helyen rakod is fészkedet, mint a saskeselyű, onnét is lerántalak téged! Ha a Rózsadomb-, vagy Brüsszel hét dombra épített városának magaslatán rakod is fészked, onnét is lerántalak téged! - mondja az Úr, aki megcselekszi. Ez a mi kihirdetésünk! Jézus nevében!

Hitelességed, terrorjaid, értelmi és szellemi magaslataid, véráldozataid és bálványaid erejüket vesztették, semmik, és idejük a te időddel együtt lejárt! - Jézus nevében!
Te liberális emberjogalapú törvény uralmának hamis köntösébe bújtatott törvénytaposó, vérontó, tolvaj és csaló! Sátán zsinagógája és terrorháza! Jel.13.11 HAMIS PRÓFÉTÁJA, és ennek új, liberális emberjogi mezbe öltözött ÁVÓs, ÁVHs, pufajkás bérgyilkosa és erős embere! A tőled való félelem, „csengőfrász” és terror többé fel nem támasztható. Minden demagógiád, propaganda hadjáratod és médiakampányod, mint reggeli pára foszlik semmivé a nap alatt és soha vissza nem tér! Minden sárdobálásod sara rád visszahull, és téged minden tevékenységeddel együtt végleg eltemet! Politikai törekvéseid, fogásaid és zsarolásaid kicsúsznak ujjaid közül! Tekintélyed, hatalmad, magaslataid, anyagi forrásaid, búvóhelyeid, ügynökségeid, érdekeltségi köreid és holdudvarod elsötétül, megreccsen, elapad, kiszárad, összeomlik, szétesik és teljességgel és végérvényesen véged szakad! - Jézus nevében!

„Magyarország hegyeire pedig szabadítók mennek fel, hogy megítéljenek téged terrornak háza és erős embere, és az Úré lesz Magyarország és annak kormánya és Királysága! 
„És Magyarország hegyein és kapuiban szabadulás lesz, és szentté lesz az, és az Úr magyar népe birtokba veszi elrendelt örökségét és honát, mert az Úré a föld és annak teljessége.” 

2018. március 18., vasárnap

Egyetértés imája

IV. Rész – Mike Thompson apostol látomásai, melyek alapján megírta az egyetértés imáját, ami ennek az imának alapja lett 


És ma imádat alatt az Úr felvett a mennyei régióba. És mialatt ott voltam, az Úr szólt hozzám és ezt mondta: Imádkozz Donald Trumpért, és Krisztus testéért Amerikában, hogy hitük meg ne fogyatkozzon.  Mert az ellenég támadásának teljes ereje indult meg ellenük, hogy megrostálja őket, mint búzát…
Áprilisban (2016), amikor az Úr szólt, hogy imádkozzak Donald Trumpért, azt mondta, hogy a pokol kutyái lettek kiküldve ellene, és hogy szóljak a hamis tanú, a gyűlölet és a gyilkosság szellemei ellen. És bocsássam ki a szellemi atmoszférába az igazságot és jogosságot… 
Az Úr felvitt az Amerika fölötti szellemi térbe és ezt mondta:  „Imádkozz Jezabel és Farizeus uralkodó szellemei ellen!” Uralkodók... E jelen korszak sötétségének uralkodói. Az uralkodók tábornok szellemek. Most először nevezte ezeket nekem Jézus „uralkodó szellemeknek”. Ezt  mondta: jezabel uralkodó szelleme és Farizeus uralkodó szelleme. Így mondta: Mindketten jönnek és megpróbálják befolyásuk alá vonni és fogságukba ejteni a választásokat és Amerika sorsát. És érzékeltem az Úr haragját. Nagyon éreztem. Éreztem a haragot és a nagy haragot. Nagyon erős volt… 
És amikor kb. hatodszor téptem (az Egyesült Államok feletti szellemi térben), elmémmel ezt kérdeztem magamtól: Mit tépek én itt? Engedelmeskedem az Úrnak, de mit tépek? És az Úr szólt hozzám és idézte az Ef.6.12-t: „a sötétség uralkodóit”. A jelenet helyszíne a látomásban sötétséggé változott, és Ő azt mondta, hogy ezek uralkodó szellemek. És ekkor felismertem, hogy a sötétség kontrollját, uralmát téptem szét. És amikor hatodszor téptem és mondtam ki, hogy Széttéplek, szakadás történt.   És hirtelen ez a hömpölygő tömege a szivárványnak elkezdett beáradni. És keresztülhatolt a szakadáson. A szivárvány Isten dicsősége, amely a trónt beborítja. Ez az Isten uralkodását jelenti. Az Ő akaratát. És az Isten uralkodását, amely megérinti a földet és fölé helyezi magát az emberi uralomnak. Továbbá a szövetséghez is kötődik, Noéval és az Úr Jézus Krisztussal. És a megváltáshoz is kötődik. Ezek együttesen az éledés, megelevenedés forrásai.  A szellemi ébredés, a helyreállítás, a reformáció, az éledés, ezek mind Isten mozdulásának távlatai. És elkezdett beáradni. Ez a hömpölygő szivárványos szín kavalkád.   Ez az örvénylő, forgó tömeg. Nem volt szivárványos formája, íve és a színek össze voltak keveredve, nem egy színű volt, megtarttattak a különálló színek benne, de kavarogtak és az egész jelenség beáradt a szakadáson át és leszállt. És az Úr ezt mondta: „Küszöbön áll az éledés, megelevenedés.” És miközben imádkoztam ezt mondta: „Imádkozz az uralkodó Jezabel szellem ellen, imádkozz az uralkodó Farizeus szellem ellen, hogy ő emelkedjen fel, akin az úr az Ő kezét tartja.” Ezt tettem.
Péld.21.1: „A királynak szíve az Úr kezében van, és miképp a folyóvizeket, arra fordítja, amerre akarja” Az Úr keze mindig Isten hatalmát jelenti az Igében. Amikor rossz emberekre jött semmivé lettek. Amikor jó emberekre jött, felhatalmazta őket a jóra. Amikor emberekre száll, képesé válnak az erőben, hatalomban és dicsőségben bevégezni a feladatot, amit az Úr rájuk bízott. És van egy. És nem fogom használni ezt a nevet ma, a látomás miatt. Ebben a látomásban az Úr megtiltotta nekem, hogy emberi személyiséget használjak, vagy arra utaljak az imában. (Mike Thompson)
Word of Life World Outreach - South Las Vegas

Mike Thompson a dél Las Vegas-i Élet Szava világmissziós központ vezetője, apostol, próféta, pásztor; akit nemzeti szintű szellemi hadviselésre hívott el az Úr.  2016 okt. 3-án az amerikai elnökválasztások időszakában a youtubon közzétett „Gyötrés alatt vagy? Donald Trump és Krisztus Teste” című tanításában több mennyei meglátogatásáról, látomásáról számol be, melyekben az Úr és az Úr angyala és a Szentszellem imaharcra szólította fel a neki adott stratégiai kijelentések szerint. Ezek tárgya Istennek és Sátánnak és hierarchiájának az egész nemzetre, Krisztus testére és a választásokra vonatkozó akarata és stratégiája volt konkrétan az Egyesült Államokra nézve. 

Azért írtam ezt az imát, mivel párhuzam van Amerika és Magyarország közt, mivel ugyanazon törvénytelen önkény útján működő és ugyanazon bukott szellemi királyság erőiből táplálkozó globális hatalmasság akarja beszippantani mindkettőt és az összes nemzetet, és mivel Magyarország is saját választási időszakába lépett. Az Úr megnevezte nekem, amit a Gonosz rászabadított a magyarországi választásokra: „Pusztító áradat” (Ésa.28.18). Ezért nem csupán szellemi harcra, hanem mély behelyettesítő nemzeti bűnbánatra is szükségünk van, és a főbűnünk a hitetlenség.

El tudod képzelni, hogy Istennek, aki nemzetünket a brüsszeli nemzetek fölé emeli és a szellemi éledés központjává, missziós nemzetté, és Európa kormánykerekévé teszi, nincs választottja az országban az Ő elrendelt Kairosz idejére „akin az Úr az Ő kezét tartja? Hogy nincs egy erre az órára választott dávidi nagysága a királyok királyának fősége alatt? Vagy, hogy ez Szellemben történő vajúdás, vagy Szellemben történő stratégiai szellemi harc nélkül megvalósulhat? És ami ehhez járul, ami ezt a választást különlegessé teszi az, hogy nemzetünk egyidejűleg isteni rendeltetésének idejébe, kairosz idejébe is belépett, aminek nemzeti szintű Isten szerinti beteljesedését a gonosz minden erővel kívánja megakadályozni. Ezért a Hamis Prófétáról kapott kijelentéssel és az áldásokkal kiegészítve, de a lényeg megőrzésével közöltem Mike Thompson apostoli szellemi közbenjáró mennyei meglátogatásai alapján megszerkesztett imáját. Sokak fognak belépni a szellemi harcba a sötétség uralkodó szellemei ellen és a gonoszság szellemeinek serege ellen a magasságban, hogy új eget, új atmoszférát teremtsünk országunk felett. És Isten szolgájáért, felemelkedéséért, megszilárdulásáért, akin az Úr az Ő kezét tartja, és minden emberért, nemzetünkért és a nemzetekért, hogy létrejöjjön az Úr akaratával összhangú, és Jézus Krisztusban valóságos nemzeti egység és beáradjon a harmadik menny dicsősége, a nagy aratás és megelevenedés. Az Úr 2000-ben adta ezt a próféciát a Női Aglow konferencián: „Aki megvetette e ház alapjait, ő lesz, aki felteszi rá a csúcskövet és ilyen kiáltás lesz: Áldás rá!” A csúcskő vagy szegletkő Jézus. Anélkül, hogy mindent vagy bármit értenénk, ez biztos: Jézusnak jó terve van nemzetünk számára. Ez az apostoli beszámoló és az ebben lefektetett Isten szerinti kategóriák mentén való szellemi közbenjárás és kinyilvánítások segítség abban, hogy minden egyes hívő és gyülekezet Isten szerinti módon bekapcsolódjon a választások körüli SZELLEMI közbenjárásba és harcba, ami minden hívő elhívása. Hitünk része.

Mike Thompson „Gyötrés alatt vagy? Donald Trump és Krisztus Teste” (2016 okt. 3) 
Mike Thompson: Nem szándékoztam bármit is említeni politikáról vagy nemzeti szintű dolgokról a mai napon. De az úr ösztökél és megragad és késztet, hogy dolgokat mégis megtegyek, én pedig egyszerűen engedelmeskedem neki. Ennek egyik oka, hogy az Úr emelt fel engem harcosnak, hogy apostoli szinten vegyek részt a nemzeti szintű szellemi harcban. Felvesz engem szellemben, és semmi nem volt, amit saját kezdeményezésemre tettem volna az évek során, hanem mindig Ő kezdeményez, és egyre inkább. Ezen a szinten járok el, így működök a közbenjárásban, szellemi harcban és az imában. Ezért ezen a szinten is engedelmeskednem kell, épp úgy, mint személyes és helyi szinten. Tudjátok, hogy áprilisban angyal látogatott meg, és ez az angyal közölte, hogy a pokol kutyái ki lettek küldve egy konkrét személy ellen és ez Donald Trump volt. Nos, én mindig nagy gondot fordítok arra, hogy mindenkinek elmondjam, hogy mindkét jelöltért imádkozom. Mivel ezek emberi lények és személyes, egyéni szinten Isten szereti mindkettő elnökjelöltet, miképp bármely más hivatalban lévőt az országban. És a legjobbat akarja a számukra. Akarja a szívüket, akarja, hogy üdvözüljenek, hogy betöltekezzenek Szentszellemmel, akarja, hogy engedjenek az Ő ösztökéléseinek. Mindazonáltal azt vesszük észre, hogy végül csak egy lesz, aki elnyeri az elnökséget ebben az évben az Egyesült Államokban. Így áprilisban, amikor az Úr azt mondta nekem, hogy imádkozzak Donald Trumpért, azt is mondta, hogy „a pokol kutyái lettek kiküldve ellene”, és hogy szóljak a hamis tanú, a gyűlölet és a gyilkosság szelleme ellen. És bocsássam ki a szellemi atmoszférába az igazságot és jogosságot.
Ezért ezen a módon kezdtünk el imádkozni, ami egy szellemi imastratégia, amit angyali meglátogatás, látomás útján kaptam.
Majd később egy másik látomást adott nekem, és ebben egy angyal mutatott nekem két embert, akik egymással tusakodtak az Egyesült Államok felett. Az Egyesült Államok küzdőtérré változott. És miközben ezek egymással küzdöttek, azt mondta, hogy az egyik egységben van Isten Amerikára vonatkozó akaratával, a másik ellene van Isten Amerikára vonatkozó akaratának.  Lerövidítem a beszámolót. Megkérdeztem, hogy hogyan imádkozzunk? És az angyal átadta az imastratégiát a mi Atyánk imával. „Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben… „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben úgy az Egyesült Államokban is”… - Így mondta végig az imát. Ezért ezt publikáltuk és szétküldtük mindenhová és minden módon…
Majd múlt csütörtökön, miközben imában voltam, a Szentszellem szólt hozzám és ezt mondta, hogy most vasárnap azt akarom, hogy a „gyötrő (pofozó, verő) szellemről taníts”. Azt mondta, hogy mindenkinek tudnia kell ezt. Ennek nemzeti vonatkozásai vannak – mondta. És ezt mondta: Donald Trumpot gyötrő szellemek útján gyötrik (verik, pofozzák). A hamis tanú, gyűlölet és gyilkosság szellemei a gyötrés eszközét használják. – mondta – És én azt akarom, hogy imádkozz. Imádkoztam és készültem a mai tanításomra, tudtam, hogy miről akarja, hogy tanítsak.  És ma imádat alatt az Úr felvett a mennyei régióba. És mialatt ott voltam, az Úr szólt hozzám és ezt mondta: Imádkozz Donald Trumpért, és Krisztus testéért Amerikában, hogy hitük meg ne fogyatkozzon.  Mert az ellenég támadásának teljes ereje indult meg ellenük, hogy megrostálja őket, mint búzát… (Ahogy az Úr Péter apostolnak is mondta.)

Harc az egekben Amerika felett (2016. okt. 16)
Az Úr felvett a szellemi égbe, de gyakran úgy beszélek róla, mint látomásról, mivel az emberek ezt könnyebben megértik, tehát mindkettő volt. És a látomásban elragadtattam, felmentem a levegőbe, és a szellemi atmoszférába (dimenzióba). És néztem és hallottam az Urat, ez alkalommal nem angyal szólt hozzám, bár angyali tevékenységeket láttam, amelyek zajlottak mindenfelé, és láttam démoni tevékenységeket is. És az Úr ezt mondta:  „Imádkozz Jezabel és Farizeus uralkodó szellemei ellen!” Eddig soha nem használta az:„uralkodó szellemek” kifejezést, amikor ezekről beszélt hozzám így ez felkeltette a figyelmemet: 
Az Úr már régebben is beszélt nekem Jézabel és Farizeus politikai szellemeiről a szélső balon és a szélső jobbon. Jezabel. Hogy miképp a legfőbb hatásgyakorló Európából? Nagyon világi, nagyon kontrolláló. A Farizeus politikai szellem a szélsőjobbon, tisztaságot követel, és kontrollt akar egy erősen törvénykező nézőpontból. Jezabel mindent elfogad, amíg ez az Ő erkölcstelen elveinek megfelel. Ha bárki, bármi szembe áll vele, akkor elpusztítja útjából. Ez a törvénykezés más formája.
De a farizeusnál az ő legalizmusa vagy törvénykezése a tisztaság. A farizeusok magukat a tisztaság őrállóinak tekintették a rendszerben. A Jel.2.2-ben Jezabel újra megjelenik a gyülekezetben, mint próféta és tanító, hogy túlszexualizálja, erkölcstelenségbe csalja őket. Jézus a Mát. 8.15-ben int a farizeusok és Heródes kovászától, dogmájától, tanításától. Most először nevezte ezeket nekem Jézus „uralkodó szellemeknek”. Ezt mondta: „jezabel uralkodó szelleme” és „Farizeus uralkodó szelleme”. Azt mondta, hogy mindketten jönnek és megpróbálják befolyásuk alá vonni és fogságukba ejteni a választásokat és Amerika sorsát. És érzékeltem az Úr haragját. Nagyon éreztem. Éreztem a haragot és a nagy haragot. Nagyon erős volt. 
„Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, mondta az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtotta, és meggyógyult a keze és éppé lett, mint a másik.
Akkor a farizeusok amint kimentek, a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartottak ellene, hogy elveszítsék őt.” (Márk 3.5-6)
Nem tetszet neki és ott volt ez a szent harag Benne. Elkezdtem imádkozni. Közben tudatomnál voltam. Az Úr rég megtanította nekem, hogy a hamis prófétaság szelleme lenyomja, kikapcsolja a tudatosságot és az elmét, hogy üres legyél és hozzá idomuló, míg az igaz prófétaság szelleme a Szentszellem mindig együttműködik az elmével és hasznosítja annak képességeit, hogy egységet, együttműködést és megértést hozzon létre, hogy a két tanúbizonyság létrejöjjön.
Tehát tudatommal kerestem emberi neveket (a látomásban), hogy a kijelentett kategóriákba belehelyezzem őket, és az Úr leállította ezt a keresési folyamatot bennem és ezt mondta: „Ez nem emberi személyiségről, hanem démonikus entitásokról szól. A szellemi szféráról. Maradj Szellemben. Ne a testben.” Azonnal váltottam és imádkozni kezdtem „a szellemi sötétség uralkodói ellen és a gonoszság szellemi seregei ellen az egekben, melyek e korszakban működnek”. (Ef. 6.12b)
Uralkodók. E jelen korszak sötétségének uralkodói. Az uralkodók tábornok szellemek. Lehetnek helyi régiók felett, mint város vagy megye, egy Unió állama, vagy lehetnek egy ország felett is. (Ennél is többről van szó) Dánielnél Perzsia fejedelme és Görögország fejedelme nem emberekről, fizikai uralkodókról, hanem szellemi fejedelmekről szólt. Görögország szellemi fejedelme jön, és félretolja Perzsia fejedelmét és elfoglalja annak helyét. Megtörtént a kormányváltás is, de az angyal a szellemi váltásról szólt. Sokan megrekednek neveknél. Jezabel és Farizeus uralkodó szellemek, politikai szellemek, fej szellemiségek, tábornokok, akik harcolnak. Ezek nem egymás ellen harcolnak, hanem embereket használnak, hogy azok egymás ellen harcoljanak. E szellemek mindkét oldalon harcolnak és hátradőlnek, nevetnek. (Ez a jel.13.11 „Hamis Próféta” szelleme történelmi működésének része, melynek két szarva van) Kérdezik, ez ennek a szellemnek a neve? Nem. Jezabel és Farizeus nem a nevei ezeknek a szellemeknek, hanem e nevek a nekem adott kijelentések csupán ezekről az uralkodó szellemekről, akik már ott voltak a történelmi Jezabel és a történelmi farizeusok előtt is. A Görögország és Perzsia fejedelme kifejezések sem a nevei e szellemeknek, hanem az akkori tevékenységi körüket jellemezik azonosításuk céljából. Jezabel és Farizeus személyazonosító kifejezések. A Jezabel és farizeus kifejezések a sötétség e két uralkodó szellemét, természetét azonosítják számunkra (akik a bibliából ismerjük ezek megjelenési módját, tulajdonságait). Ez az ő személyazonosságuk, természetük beazonosítása. A démoni szellemeknek van személyisége, természete, megbízatása és munkája.  Azért hívjuk őket így és így, mivel megnyilvánulásaiknak és hatásgyakorlásuknak megfelelően így tudjuk leírni, jellemezni természetüket, megbízatásukat és munkájukat, amellyel az emberiség ellen támadnak. Másnak az Úr pontosan ugyanerről a szellemről más névvel kifejezett kijelentést adhat. Már tapasztaltam ilyet. De nekem így mutatta be őket mivel számomra ez jelent valamit, mivel fenn járok mennyei régiókban és harcolok. Már egy ideje konfrontáltam és döntöttem (a szellemi sötétségnek) e két nevezett uralkodó szellemét onnan a magasságból, ahová az Úr felvitt, amikor az Úr így szólt: „Tépd szét!” Kinyúltam karjaimmal engedelmességben és a látomás megváltozott és minden sötét volt, nem láttam semmit. Bár testem lenn volt az imaszobámban. Kinyúltam tehát és ezt mondtam: Széjjeltéplek! És kezeimmel erőteljes széjjeltépő mozdulatot tettem szellemben. Az Úr által használt kifejezés vad erőszakkal való széttépést jelentett. Nem csak finom kis tépést, ahogy egy papírlapot eltépünk. Hanem nagy erő bevetéssel. És ismételgettem. Széttéplek! Széttéplek! Széttéplek! … És amikor kb. hatodszor téptem, elmémmel ezt kérdeztem magamtól: Mit tépek én itt? Engedelmeskedem az Úrnak, de mit tépek? És az Úr szólt hozzám és idézte az Ef.6.12-t: „a sötétség uralkodóit”. A jelenet helyszíne a látomásban sötétséggé változott, és Ő azt mondta, hogy ezek uralkodó szellemek. És ekkor felismertem, hogy a sötétség kontrollját, uralmát téptem szét. És amikor hatodszor téptem és mondtam ki, hogy Széttéplek, szakadás történt.   És hirtelen ez a hömpölygő tömege a szivárványnak elkezdett beáradni. És keresztülhatolt a szakadáson. Már korábban Mihály arkangyal megmutatta nekem ezt a hömpölygő szín-kavalkádot amely ereszkedik az Egyesült Államokra, és a szellemi harcot, az ellenzék elmozdítását, hogy ez bejöhessen. És abban a látomásban felismertem, hogy a szivárvány több dolgot jelent. Az Ezékiel 1-ben és Jel. 4-ben. A szivárvány Isten dicsősége, amely a trónt beborítja. Ez az Isten uralkodását jelenti. Az Ő akaratát. És az Isten uralkodását, amely megérinti a földet és fölé helyezi magát az emberi uralomnak. Továbbá a szövetséghez is kötődik, Noéval és az Úr Jézus Krisztussal. És a megváltáshoz is kötődik. Ezek együttesen az éledés, megelevenedés forrásai.  A szellemi ébredés, a helyreállítás, a reformáció, az éledés, ezek mind Isten mozdulásának távlatai. És elkezdett beáradni. Ez a hömpölygő szivárványos szín kavalkád. Ez az örvénylő, forgó tömeg. Nem volt szivárványos formája, íve és a színek össze voltak keveredve, nem egy színű volt, megtarttattak a különálló színek benne, de kavarogtak és az egész jelenség beáradt a szakadáson át és leszállt. És az Úr ezt mondta: „Küszöbön áll az éledés (megelevenedés).” És miközben imádkoztam ezt mondta: „Imádkozz az uralkodó Jezabel szellem ellen, imádkozz az uralkodó farizeus szellem ellen, hogy ő emelkedjen fel, akin az úr az Ő kezét tartja.” Ezt tettem.
Péld.21.1: „A királynak szíve az Úr kezében van, és miképp a folyóvizeket, arra fordítja, amerre akarja” Az Úr keze mindig Isten hatalmát jelenti az Igében. Amikor rossz emberekre jött semmivé lettek. Amikor jó emberekre jött, felhatalmazta őket a jóra. Amikor emberekre száll, képesé válnak erőben, hatalomban és dicsőségben bevégezni a feladatot, amit az Úr rájuk bízott. És van egy. És nem fogom használni ezt a nevet ma, a látomás miatt. Ebben a látomásban az Úr megtiltotta nekem, hogy emberi személyiséget használjak, vagy arra utaljak az imában. De ti tudjátok, hogy múlt (2015!) Áprilisban az Úr angyala látomásban arra utasított, hogy „imádkozzak, mivel a pokol kutyái lettek kiküldve az ember ellen, akin az Úr az Ő kezét tartja”. Felszólított, hogy „szóljak a hamis tanú, gyűlölet és gyilkosság ellen. És szabadítsam fel az igazságot és a jogosságot (igazságosságot, méltányosságot) az atmoszférában.” A hamis tanú, gyűlölet és gyilkosság mind alárendelt (beosztott) szellemek. Mind eszközök csupán akiket farizeus és Jezabel  használ. A látomást szemlélve felismertem, hogy ez történik az Egyesült Államok feletti mennyei régiókban. Szívem ebben van. Imádkozom és fennhatóságot bocsájtok ki. És a látomás sarkában láttam, hogy ez kinyúl Izrael felé. És ebben az évben (2016) és 2014 nyarán is szólt hozzám az Úr hogy ez és minden, ami történik most, nem csak az Egyesült Államokat érinti, hanem szimbolikus szellemi kapcsolódás révén Izraelhez is kötődik.  Azt mondta, hogy „Már utasítottam Mihályt, hogy védelmezze Izraelt, és hogy gondoskodjon Izrael ellenségeiről, még akkor is, ha ezek politikai hivatalban vannak az Egyesült Államokban. Ezt mondta nekem korábban. Tehát láttam azt az ujjat, ahogy kinyúl Izrael felé. Amikor ez történt, akkor az Úr felemelt. Eddig a második mennyben voltam, ott imádkoztam, ott kezeltem dolgokat, azon a szinten. Ekkor felemeltettem és ezek fölé kerültem. És az Úr ezt mondta: „Ne feledd a harmadik menny tekintélyt és a harmadik menny hadviselést!” De erről már tanítottalak titeket. Tanítottam, hogy magasan és felemelten vagyunk. És emlékezzetek arra, amit a biblia mond, hogy Jézus felemeltetett messze minden fejedelemség, hatalmasság, erő, uralom és minden név fölé ebben a korban és az eljövendőben. Az efézusi levélben van. Ez egy helyzeti vonatkozás. Ennek megfelelően felemeltettem, és ahogy lenéztem, láttam az Egyesült Államokat, és az egekben zajló működéseket Amerika felett. És az Úr ezt mondta: „Használd a tekintélyedet innen!” Nos, ott lenn a sűrűjében már voltam.  De innen fentről? Nem tudom pontosan, hogy ezt miért tette. 

És az időzítések fontosak. Miért nem tegnapelőtt történt, vagy miért nem egy hónapja? … Valami félretolódott, helyet cserélt, eltolódott tegnap. (amikor ez a látomásban zajló szellemi harc is zajlott, 2016. okt. 15-én; a választás később: nov. 8-án volt). Valami elmozdult a mennyei régióban. Ahogy néztem lefelé onnan fentről a látomásban, elkezdtem szólni: „Jézus nevében, akin az Úr az Ő kezét tartja (mert még mindig nem akarta, hogy neveket használjak a látomásban), felemelkedsz és előjössz! És minden kétely és hitetlenség, és az ellenség minden taktikája, és Jezabel és Farizeus minden uralkodó hatalma távozz Jézus Krisztus nevében.” És az Úr elvezetett az írásokhoz, ahol ez áll: „Erős tévelygést küldött nekik az Úr, hogy higgyenek a hazugságban” (2Thess.2.11)
„Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.
És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak;
Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. (v. 7-12)

2018. március 17., szombat

Egyetértés imája

III. Rész - Isten Krisztus hívő és Istenimádó harcosaiként Urunk Jézus nevében Igazságot és igazságosságot szólunk az atmoszférába!


Hódítson a harmadik menny, ahol Isten királyi széke áll! És az onnan kiáradó Éledés és Szellemi Ébredés élő folyama árassza el a történelmi Magyarország egészét! És árassza el a föld minden nemzetét! És Jézus Véréből és Szelleméből kiáradó szent Isteni Tűz emésszen meg és semmisítsen meg minden hamis tüzet, amely Lucifer okkult királyságából származik, a történelmi Magyarország egész területén és az egész világon! 


Jézus hatalmas nevében új atmoszférát teremtünk nemzetünk felett, most! Istenünkkel hatalmasan cselekszünk! Széttépjük a leplet Budapest felett és Magyarország felett, amely minden népet befedett! Hatalmas kéz nyúl le a mennyből és meggyújtja a leplet, amely sötétségben tartotta a fővárost és az országot. A lepel emberi kéz érintése nélkül lángra lobban és pillanatok alatt teljességgel elég, és a harmadik menny világossága és dicsősége akadálytalanul beragyogja az egész várost és az egész országot. Lássák meg Urunk, mind az emberek igazságodat és méltányosságodat Igazságban! Hozd világosságra a sötétségbe rejtett dolgokat!  Fedd fel az ellenség minden taktikáit! És szerezz elégtételt mindazok számára, akik segítségül hívják Nevedet! Jöjjön el országod és Úrságod, és országodnak fénye ragyogja be Magyarországot, melyet saját dicsőségedre teremtettél e mostani időkért jó kedvedből! Hogy a nemzetek és népek meglássák dicsőségedet és éljenek! „És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból; S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beborított minden népeket, és a takarót, mely befödött minden népségeket;” (Ésa.25.6-7)

Jézus nevében buzgón kérünk, emlékezz meg népünk számára meghatározott nagyszerű eleve elrendelésedről, melyet eleinknek és szentjeidnek kijelentettél és ki is jelentesz, mindazoknak, akik Szellemben és igazságban imádnak téged, és akik neked szolgálnak igazságban. Mi most hit által előhívjuk minden jó terved és akaratod beteljesülését ezen a Te magyar népeden és a történelmi Magyarország egész területén és túl, mesze azon felül, mint ahogy ezt elgondolni képesek lennénk.
Igéddel összhangban és a hitnek ugyanazon szelleme által, kihirdetjük a föld által valaha átélt leghatalmasabb szellemi ESZMÉLÉS, ÉBREDÉS, és ÉLEDÉS kitörését! Isten Dicsősége, a királyság evangéliuma, és Éledésének Hatalmas Folyama, telve Élő Vizekkel, árassza el a történelmi Magyarország teljességét! És árassza el és tegye egységessé Közép Európát! Szlovákiát, Cseh országot, Lengyelországot, Erdélyt, Horvátországot és Szlovéniát Magyarországgal együtt, és árassza el nyugat Európát és kelet Európát és észak Európát és dél Európát! Ukrajnát, Oroszországot, közép-Ázsiát, Szibériát, a közel és távol- Keletet, Délkelet Ázsiát, Afrikát, észak és dél- Amerikát, Ausztráliát, Új-Zélandot, Indonéziát, a sarkvidékeket és minden kontinenst és szigetet és óceánt és tengert, és érjen el és áztasson el minden egyes népet, nyelvet, törzset, ágazatot, országot és nemzetet!
Kihirdetjük, hogy egy hatalmas sokaság fogja felismerni JÉZUST annak, aki Ő valójában: az ÚT az IGAZSÁG és az ÉLET. És átadják szívüket Jézusnak.  És besodródnak Isten királyságába. Még azok is, akik fel sem fogják, ott találják magukat a Kegyelem Szelleme által. Kihirdetjük Jézus nevében a lelkek hatalmas aratását és betakarítását!

Atyánk és  Szentszellem/Szentlélek, fedd fel Jézust Úr voltában! Leplezd le kérünk Jézust az Ő dicsőségében minden nemzetben ahol nem ismerik! Dicsérjen, tiszteljen és dicsőítsen Téged az egész történelmi Magyarország és mind a nemzetek és népek! Természetfeletti Szellemi Éledést hirdetünk mely messze minden emberi kormányzás, törvényhozás, bíróság, tekintély és fennhatóság felett áll és működik! 
Természetfeletti feleszmélés és éledés élő vizeinek zuhatagjai és árjai ömlenek rád Magyarország a harmadik mennyből. És ezt az Ébredést semmilyen második égbeli és e-világi okkult erő és hatalom, semmilyen nemzeti, nemzetközi, államszövetségi, nemzetek feletti emberi és luciferi kormányzás és törvényhozás nem képes megakadályozni, nem képes ennek határt szabni, sem ellenőrzése alá vonni. Természetfeletti éledés áraszt el téged Magyarország a harmadik mennyből! Isten trónjából élő vizek folyamai áradnak ki rád Magyarország! Ennek a meglátogatásnak élő vízáradásai, ereje, szentsége és tekintélye messze felülmúl és felülír mindent! Minden Uniós, nemzetek feletti, emberi, okkult, politikai, jogi, vallási és katonai tekintélyt, erőt, okkult kivetítést, varázslást, mágiát, hatalmat, szövetséget és végzést. A Jézus Krisztusban levő Élet Szelleme és Magasabb Törvénye folyamként árad rád a mennyből Magyarország! Kihirdetjük, hogy ez a Szellem és Élet és ennek az Életnek Magasabb Törvénye, amely Jézusban van, és ránk kiárad, szuverén és szabad, és önmagán kívül semmilyen más tekintély, hatalom és kontroll alá nem vonható, legyen az emberi, okkult, luciferi, vallási, politikai, katonai, ezoterikus vagy exoterikus.  Az Atya jobbjáról hirdetjük, hogy a mennyei királyság Joel próféta és Péter apostol által megjövendölt globális kitöltetésének uralására tett minden emberi és okkult kísérlet öröktől fogva teljes kudarcra és megsemmisülésre ítéltetett az egész földön. Jézus nevében! Ámen!

Áraszd ránk természetfeletti dicsőségedet! Kellj fel Urunk, szórd szét ellenségeidet, és megszabadulnak, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, megtartóztatnak! (Péld.24.10-12) Meghallotta az Úr az Ő népének szívből jövő kiáltását!

Jézus nevében áldást mondunk rád Budapest és áldást Magyarország! Áldottak településeid és áldottak határaid. Áldott vagy Magyarország és áldott az Úr tebenned. Áldott a te méhednek gyümölcse és áldottak a te emlőid! Felépülést szólunk neked, és nem romlást, megdicsőülést és nem gyalázatot, életet és nem halált, üdvösséget és nem kárhozatot, bátorítást és nem kárhoztatást, felépülést és nem vádlást, boldogságot és boldogulást és nem siralmat, bővelkedést és nem nyomorúságot, öröm hangjait és nem bánat siralmait, menyasszony és vőlegény hangját és énekét és nem gyászt, kedvet és életerőt és nem csüggedést! Megvigasztal benned az Úr minden gyászolót, és ad nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, és neveztetnek igazság fáinak az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! (Ézsaiás 61:2-3)
Áldást mondunk rád történelmi Magyarország egész teljessége! Áldott egész földed! És áldottak határaid! Áldottak síkjaid, és áldottak dombjaid! Áldottak hegyeid és völgyeid és áldottak bérceid! Áldottak vízforrásaid, áldottak folyóid, tavaid, és minden vizeid! Áldottak köveid, ásványaid, és minden kincseid. Áldottak erdeid, fáid, virágaid és bokraid és áldottak természetvédelmi területeid.  Áldottak mezőid! Áldottak szántóid, legelőid, kaszálóid, gabonáid, zöldségeid, gyümölcsfáid és gyümölcseid! Áldottak takarmányaid és minden terményed! Áldott legyen minden házi és vadon élő madár, emlős és egyéb állat benned! Áldottak legyenek növényeid, gombáid, halaid, és vizeid teljes élővilága! Jézus nevében áldást és természetes és természetfeletti oltalmat és gyógyulást szólunk rád történelmi Magyarország teljességének egész bioszférája és ökoszisztémája! Áldást, életet, gyógyulást, Isten szerinti felépülést, helyreállást és megújulást szólunk minden életre és Isten szerinti létformára, melyek a földben, a barlangokban, a földön, a vizekben és a levegőben vannak! 
Áldást mondunk Jézus boldog, áldott és szeretett magyar földjére, magyar egére és magyar népére, melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus saját vérén a halál fogságából magának erős kínnal és nagy örömmel kivásárolt, erős kézzel és szeretettel megtartott és jósága kegyelmébe és örök dicsőségébe fogadott! Jézus nevében!

Egyetértésben imádkozzuk, Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a történelmi Magyarország egész területén. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen nemzetünket képviselve mi is elengedjük a minket ért történelmi vétkek teljességének minden adósságát és fájdalmát, miközben teljes bizalommal hisszük és tudjuk, hogy az igaz bíró már elrendelte a teljes kárpótlást a számunkra, amit igénylünk és a maga idejében meglátunk. És folyamatos Jelenléted jóvoltából szándékunk szerint örömmel járunk folyamatos elengedésben, megbocsájtásban, sőt gyönyörködünk ebben, mert te előbb szerettél. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 
Mert tiéd a királyi uralom!  És tiéd a romolhatatlan ország! És tiéd az egész föld! És Tiéd a te Magyarországod és földje, ege, népe és mindene! Királyi jogara egyedül a Tiéd! Minden hatalma és dicsősége egyedül belőled fakad és a Tiéd, miképp a mennyben, úgy a földön is! 
Melkisédek rendje szerinti királyunk és főpapunk! Általad uralkodunk ellenségeiden! 
Mert tiéd a királyság, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Jézus nevében! Ámen!

„A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.”   (Jel.11:15)
Magyarország! Rendeltetésed, hogy a körülmetéletlen állapotában hívő Ábrahám valódi fia legyél a Jézus krisztusba vetett hit által. Nem test szerint, hanem ígéret szerint. Hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban rajtad legyen, hogy a Szellem ígéretét elnyerd hit által (Gal.3.14). Hogy hited révén a szelíd olajfába és termő szőlőtőbe, Jézus Krisztusba beoltass. Hogy ily módon az Ábrahámi szövetség áldásában megígért magban, Jézus Krisztusban Ábrahám és az újszövetség teljes áldásának, Istennek örököse légy, „Mert minden a tiétek.” (1Kor.3.21). És amint megmondatott: „Megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.” (1Móz.22.17) 
Az Úr őriz téged Magyarország az Őbenne lakozó fiai által, és kiterjeszti rád szellemi testének szövetségi áldásait miattuk! Áldott vagy Magyarország! Áldott, aki téged áld és átkozott, aki téged átkoz! Akiket áldunk! Jézusban hatalom adatott neked, hogy kígyókon és skorpiókon és viperák fajzatain taposs és az ellenség minden erején és semmi nem árthat neked!
„De valamint akkor a test szerint született üldözte a Szellem szerint valót, úgy most is. 
De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.” (Gal.4.29) Magyarország Jézusé és az ígéret szabad fiaié! Jézus nevében! Ámen!

2018. március 16., péntek

Egyetértés imája

II. Rész - IDEFIGYELJ SÁTÁN! És te LUCIFERI AGYTRÖSZT SZELLEMI HATALMASSÁGA!


Nem borulunk le előtted, mert meg van írva: „az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Lk.4.8,) Magyarország soha nem lesz a tiéd, mivel mi végig ellenállunk neked és az országot nem engedjük át neked, és te ez ellen semmit nem tehetsz! 
Halld meg! Isten „számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.” (Zsolt. 9:13) Ezért számon kérjük rajtad a hazánkban 1776 óta kiontott minden vért és beperelünk Istennél, a mennyei bíróságon. Az embereknek pedig életet és halált, amnesztiát, elengedést és ítéletet hirdetünk az evangélium által!
Íme kihirdetjük az IGÉT: 
„Az Úré a föld s annak teljessége, a földkerekség s annak lakói (Zsolt:24:1)
„Az egek az Úr egei, de a földet az ember fiainak adta (Zsolt:115:16). Nem neked!
„Ő (az Úr) változtatja meg az időket és az alkalmakat. Letaszítja és fölemeli a királyokat” (Dániel 2.21).

Halld meg ezért jelenések 13.11 HAMIS PRÓFÉTÁJA! Aki trónt építesz ama ősi kígyónak és a Fenevadnak, hogy velük királyságra juss a földön és az országban! Ez nem a te időd! És nem szarvaidnak ideje Magyarországon! És letaszít téged az Úr a mi Istenünk minden magas helyeidről!
„Könnyelműséged és szíved kevélysége becsapott téged, aki a sziklák hasadékaiban laksz, és elfoglaltad a halmok tetejét. De ha olyan magas helyre rakod is fészkedet, mint a sas, onnan is lerántalak téged – ezt mondja az ÚR.” (Jer.49.16)
„Ha olyan magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet, onnan is lerántalak – ezt mondja az ÚR.” (Abd:1:4) 

Visszatartunk a hatalomtól és a befolyás helyeitől te GONOSZSÁG MISZTÉRIUMA! (2Thess.2.7) Ellened állunk (zsid.12.4, Jak.4.7) és kiparancsolunk téged a befolyás és hatalom minden helyeiből, székéből, és hivatalából, az oktatásból, minden bizottságból és tanácsból, a pénzrendszerből, a médiából és Isten házából, és az egész országból! Jézus nevében!

Kiparancsolunk az elmékből és megsemmisülést szólunk minden gondolatodnak, leírt és kimondott szavadnak! Kiparancsolunk szócsöveidből, ők felkelnek ellened, te pedig megnémulsz és testetlen maradsz! Szabadulást hirdetünk foglyaidnak! Parancsoljuk nektek te két szarv, hányjátok ki foglyaitokat, az embereket! Jézus nevében! És szólunk a kiadott foglyoknak: gyertek be a mennyei királyságba és az Úr szarvába! Jézus nevében, most!
„D000 e magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.” (Zsolt. 92:11)

Jézus nevében megkötözünk téged és hatalmat veszünk feletted HAMIS PRÓFÉTA! És hatalmat veszünk fejed felett és mindkét szarvad felett az egész országban, életünk és működésünk minden területén! Hatalmat veszünk szellemi hatalmasságod, földi tested és 00testületeid, történelmi rended és minden személyes megtestesülésed és előképed felett!
Te Lucifer okkult királyságából és elméjéből tüzelt MÁGIA, VARÁZSLÁS, és EMBERI VÉRÁLDOZATI AGYTRÖSZT! Te soknevű és sokrétű globálisan szétterülő Fenevad! Minden felforgatás, csalás, aláásás, puccs, propaganda, törvénytaposás, véres forradalom, háború, gyilkosság, tömegmészárlás, terror, szex-mágia, Sátánista emberáldozat, kannibalizmus, vámpírizmus, kábítószer-, ember- és fegyverkereskedelem, antikrisztusi kontroll, rabszolgaság és Istenkáromlás nagymestere és világszektája! Te minden politikai, vallási, pénzügyi, gazdasági, technológiai és okkult spirituális hatalomban működő ILLUMINÁTI-SZABADKŐMŰVES TITKOS TÁRSASÁG és Gestapó szervezete: a SZÖVETSÉG FIAINAK RÁGALMAZÁS ELLENI LIGÁJA páholy! Törvénytaposó mesterszétdobáló és mesterépítő, hamis próféta és luciferi agytröszt, káosz az örök rendből és rend a káoszból hamis apostola!
Egy új világ-elit, egy új világkereskedelem, egy új világvaluta, egy új világrend, egy új erkölcsi világkódex, egy új inkluzív világvallás, egy új világkormány, jobb kézre és homlokra sütött bélyeg, és a szentek vére ontása nagy luciferi ideájának és terrorbirodalmának mesterépítője és magyarországi szövetségei, ügynökségei, romboló- és építőmesterei és munkásai! 
Jézus nevében összezavarodtok és összezavarodik konszenzus nyelvetek! Ellenetek és a titeket megszálló és uraló szellemi hatalmasság ellen fordítja az Úr saját eszköztáratokat, melyet földje és képmása- az ember ellen bevetettetek. Újra és újra azt hitted, eljött a te időd, de újra és újra meghiúsította az Úr színre lépésed minden kísérletét és ez most is így lesz, mivel Ő az Úr változtatja meg az időket és az alkalmakat és te igen megszégyenülsz! 
Emlékeztetünk örökké való helyedre: „de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő színe előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták annak képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába” (Jel.19.20)
Kihirdetjük fejed felett és egész tested felett az ítéletet Magyarországon te Antikrisztus hamis próféta szelleme! Ez nem a te időd, ezért ármánnyal lopott idődtől megfosztanak téged!  Magyarországon minden ezoterikus és exoterikus jelenlétedtől, befolyásodtól, működésedtől, és minden hatalomtól, fennhatóságtól és tekintélytől megfosztanak és eltiltanak téged és megfosztatsz testedtől, és semmid nem marad! Most! Jézus nevében!

És Jézus nevében megkötözünk téged, és megfosztunk téged minden Magyarország ellen, Krisztus teste ellen és a Jézusba vetett hit ellen készült eszköztől, praktikától és tevékenységtől, és minden Magyarország feletti befolyás és hatalom gyakorlásától Lucifer 7 okkult királyságában, és a második mennyben. A harmadik mennyből, ahol Istennek trónja van és ahol a mennyei bíróság ülésezik és feletted ítél, ítélünk mi is, ahol együtt ülünk Jézussal, messze minden fejedelemség, hatalmasság, erő és név felett, Jézus nevében! 

Kihirdetjük! Magyarország ideje jött le! A kegyelem és könyörületesség ideje! A szabadulás és helyreállás ideje! A felüdülésnek és az Úr Szelleme kitöltetésének az ideje! Az anyagiak aratásának ideje! A csodák aratásának ideje! A lelkek aratásának ideje! És a fejedelemnek, Isten szolgájának (Róm.13.4), és az Isteni kormányzásnak az ideje, a felüdülés ideje az Úr színétől! Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úrnak Szelleme által! Jézus nevében!

Ezért kétszarvú fenevad és Hamis Próféta! Testestől, lelkestől, fejestől és szarvastól, mindenestől kiparancsolunk Magyarországról! Kiparancsolunk a politikai életből és az egyházból, minden hatalmi hegyből és kapuból, a befolyás minden területéből és helyéről, és kiparancsolunk a választásokból és minden titkos társaságból, Jézus nevében! Kevélységed és arroganciád elvakít és romlásba visz téged. Tőrt vet eléd az Úr, és előhívjuk ellened az Isteni hatalom és módszertan teljes eszköztárát, különösen Isten Igéjét, Jézus vérét, az ítélet és megégetés Szellemét (Esa.4.3), és a szent angyalok seregét az Úrnak színétől, a te teljes megsemmisülésedre, és a mi megtisztulásunkra a történelmi Magyarország egész területén! Megverve, megszégyenülve, legyőzve, kifosztva, összezsugorodva és minden hatalmadtól és cselekvőképességedtől megfosztva, megkötözve találod kinn magad az országból, a Seregek Urának rajtunk feltámadó dicsőségének ragyogása és a rajtad feltámadó haragja miatt.

Jézus nevében szabadságot hirdetünk a te foglyaidnak és előjönnek a sötétség kincsei (Ésa.45.3) belőled és felkelnek és bizonyságot tesznek ellened, Jézus Krisztusnak, Uruknak és Szabadítójuknak örömével és tekintélyével, és kivetnek téged e földről, semmid nem marad!

Szólunk hozzád te KÉT ÖRDÖGI SZARV, akik a hamis prófétából fakadtok! Ördögi szellemiségek és erősségek megosztó, hazug, embergyilkos, Istenkáromló és pusztító szarvai!
Lopott időtök Magyarországon lejárt és Jézus és a mennyei királyság bennünk való megjelenésének, és a szellemi feléledésnek és megelevenedésnek ideje jött el, az Úrnak Szelleme által az Úrnak színétől! Megnémultok, meggyengültök, kitörettek, kiadjátok minden foglyaitokat és megverve, összetörve, kifosztva, rettegve és összezavarodva üresen távoztok, és az Isten ismerete ellen emelet intellektuális magaslataitokat porrá zúzzák Jézus nevében! 
„A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat! 
Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal” (Zsolt.75:5-6)

HAMIS TANÚ, GYŰLÖLET, GYŰLÖLETKELTÉS és GYILKOSSÁG SZELLEMI HATALMASSÁGAI, ti JEZABEL POKOL-KUTYÁI és te JEZABEL a globalista baloldalt; ÖNIGAZULTSÁG, TÖRVÉNYKEZÉS és KONTROLL SZELLEMI HATALMASSÁGAI, FARIZEUS és BITÓFÁI a globalista jobboldalt!
Ti jelenések könyve 13.11 FÖLDBŐL FELJÖVŐ FENEVADJÁNAK és HAMIS PRRÓFÉTÁJÁNAK KÉT SZARVA és ezek démoni hordái és bukott szellemi hatalmasságai! Ördögi szellemek és testületek, akik át akarjátok venni a magyarországi választások felett és Magyarország felett és az egész világ felett a hatalmat, hogy foglyaitokat manipulálva a Hamis Prófétát, a Kígyó és Sárkányt és a Fenevadat juttassátok hatalomra minden nemzetben és népben!

Kihívjuk most rátok az Igaz Tanúnak és Igaz Bírónak, a testté lett szeretetnek és IGÉNEK, Jézus Krisztusnak szent áldozati vérét, e vérben lévő Élet Szellemét és Törvényét, Jézus Vérének Szellemét, az Ítélet és Megégetés Szellemét, és a szent és igaz és rettenetes Jehova Isten ítéletét az Ő trónjától! Jézus szent és igaz Vérének Szelleme, Igazságnak Szelleme, Ítéletnek és Megégetésnek Szelleme, hívunk és küldünk most téged HAMIS TANÚ, GYŰLÖLET, GYŰLÖLETKELTÉS és GYILKOSSÁG ellen, JEZABEL és JEZABEL POKOL-KUTYÁI ellen, a Fenevad liberális globalista bal szarva ellen, a törvénytiprás és inikvitás „liberális emberjog alapú törvény uralmának új világrendjével” fémjelzett véres provokatív szarva ellen!
És hívunk és kiküldünk ÖNIGAZULTSÁG, TÖRVÉNYKEZÉS és KONTROLL ellen, „FARIZEUS és BITÓFÁI” ellen, a fenevad bal szarva által gerjesztett véres jobb szarva ellen, melyek együtt az Antikrisztus kinövő szarvát emelik! És megszabadulnak a szarvak foglyai! Jézus nevében! 

És előhívjuk benned Magyarország a fejedelmet, Isten szolgáját, és a fejedelemnek, Isten szolgájának szellemét, tekintélyét kezét és fegyverét, és győz! Jézus nevében! (3x)
„Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.” (Róma 13:4)

VISZÁLY démoni szellemei és minden OKKULT ELLENSÉGESKEDÉST uraló démoni szellemi hatalmasság a légtérben! Sátán okkult királyságainak kiküldött démoni szellemi erősségei! Jézus nevében megdorgálunk és hatalmat veszünk felettetek! Maradjatok nyugton! Megkötözünk, elnémítunk és hatástalanítunk titeket! Isten Igazsága és békessége jöjj!
Jézus Krisztus, a Békesség Fejedelme, a békesség, kiengesztelődés és egység szerzője jön az Ő angyalaival, hogy hadakozzon a Gonosz ellen és az ő szellemi és emberi eszközei ellen, hogy szabadon bocsássa a foglyokat, begyógyítsa a sebeket, és békességet szerezvén elfoglalja trónját és uralmát Magyarország felett! Ti pedig VISZÁLY és ELLENSÉGESKEDÉS okkult felforgató eszközei és szellemei, Jézus nevében összezsugorodtok és elerőtlenedtek!

VISZÁLY és ELLENSÉGESKEDÉS okkult szellemi erősségei, mágiái, erődítményei, jelei, kapui és ügynökei! Jézus nevében hatástalanítunk! Bezárultok, összeomlotok, megsemmisültök és kivesztek az országból, erről a földről, ennek ege és az egész ég alól! Parancsoljuk, ti és hangotok hagyjátok el a történelmi Magyarország egész területét, földjét, légterét, vizeit, kvantumfizikai és minden létező terét és működését, és az itt élő minden népet és embert és minden gondolatot, és az egész politikai és választási teret és arénát Jézus nevében! Most!

Reménység jöjj! Megbocsájtás és bűnbánat, irgalmasság és elengedés, nagyvonalú szeretet és megbékélés Szelleme és evangéliuma, és Isten Szellemének gyógyító vizei és balzsama a mi mennyei Atyánk színétől, és a mi Urunk Jézus Krisztus által, hívunk! Áradj most szét minden szabadulóra és felocsúdóra! És az Úr angyala járjon most tábort gyógyító balzsammal és a mennyből küldött kegyelmi eszközök közléseivel minden hatalmi kapuban, a befolyás minden helyén és területén, minden magas helyen és az elrejtett és alázatos helyeken, és az egész nép között most, Jézus nevében! Békesség Istene jöjj! Bűnbánat jöjj!
Viszály és ellenségeskedés indulatai csendesedjetek! Megbántottság és önigazultság érzései nyugodjatok! Elutasítottság és fájdalom érzelmei csendesedjetek! Lázadás és büszkeség érzelmei nyugodjatok! Ébredj reménység! Magyarország, a békesség Istene jön és megrontja lábaid alatt a Sátánt hamar!  Isten jó! Igazsága és szabadítása jön, melyet békessége követ! Lucifer okkult királysága minden alávaló destruktív ügynökeivel azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De te uralkodj rajta Magyarország az egy Jézus Krisztus által! Jézus az, aki megszabadít! Isten erős karja nyúl le a mennyből és megszabadít téged, és „örökség szerint bírod ellenségeid kapuit!” Boldog vagy Magyarország! Jézus vérében Uralkodj és Élj! (3x)

Kibocsájtjuk a szellemi atmoszférába az igazságot és a jogosságot! Megálljt és meghiúsulást parancsolunk a MEDVÉNEK, Sátán zsinagógája pufajkás gyilkosának és ERŐS EMBERÉNEK, és minden nyelvnek, gyötrőnek, rágalomhadjáratnak, zsarolásnak, varázslásnak, mágiának, terrornak és minden démoni hatalmasságnak, és a szellemi gonoszság és konspiráció minden szarvának, világuralkodójának, világbírójának és fejedelmének melyeket miniszterelnökünk, családja, családjaink, nemzetünk és Krisztus teste ellen emeltek, készítettek és vetettek be! Parancsoljuk! Álljatok le, hiúsuljatok meg, vesszetek és semmisüljetek meg Jézus nevében! 

Urunk, zárd be a szájukat! Angyalok, törjétek össze szellemi fogaikat! 
Meg van írva: Nincs tanács az Úr ellen! Szétszakad ezért, és megsemmisül minden démoni erődítmény minden létező égben és térben, és az ősi kígyó és sárkány 7 szarvú okkult királyságában, mivel Jehova ellen, és az Ő felkentje Jézus Krisztus ellen, az Ő teste ellen és az Ő képére és üdvösségére teremtett ember ellen emeltek bennük fejeket és szarvakat! 
Ezért Jézus nevében megsemmisül minden tanács, taktika, eszköz, hatalom és erő, melyek arra lettek kiküldve, hogy összetörjék Isten szívét, és megakadályozzák erős kezét, és hatalmas mozdulását, és uralmának növekedését Magyarországon és az egész világon! 

2018. március 15., csütörtök

Egyetértés imája

I. Rész - Jézus nevében ellenállunk neked ŐSI KÍGYÓ és SÁRKÁNY, és visszatartunk téged SZELLEMI GONOSZSÁG, TÖRVÉNYTIPRÁS TITKOS BŰNE, GONOSZSÁGNAK MISZTÉRIUMA magas helyeken!


Jézus nevében ellenállunk a TENGERBŐL FELJÖVŐ HÉTFEJŰ ÉS TÍZSZARVÚ FENEVAD szellemi entitásnak, minden  okkult, politikai, birodalmi, előképes, és személyes megtestesüléseinek, és TÖRVÉNYTIPRÓNAK, más nevén a BŰN EMBERÉNEK  és KÁRHOZAT FIÁNAK „akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival” (2Thess. 2.9).
Ellenállunk neked és visszatartunk téged és minden előképedet! Harcolunk ellened és felettébb diadalmaskodunk rajtad, képeden, bélyegeden, és nevednek számán az írások szerint (Jel.15.2; Róm.8.37). Megfosztunk szellemi befolyásodtól és terjeszkedésedtől, és megkötözünk politikai előképeidben, globalista szövetségeidben, és minden emberben, működésben és befolyásban a történelmi Magyarország egész területén és a választásokon! 
Kihirdetjük feletted FENEVAD (Jel.13.1)! Ez nem a te időd, nem a te földed, nem a te országod, nem a te néped és nem a te világod! Hanem a miénk és Jézus Krisztusé, a mennyekkel együtt! Pusztító áradat hatalmat veszünk feletted! Zsugorodsz, összezavarodsz, megbénulsz, elveszted erődet, és kiadod foglyaidat a gyülekezetekben és az országban most!

Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. (Zsolt. 115:16)
Íme az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, ami rajta van! (5Móz.10.14)
Megismertette velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak; (Ef.1.9-10) 
Íme, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; (Ezék.18.4a)

Ezért Jézus Krisztusban vigyázunk, őrt állunk, imádkozunk, harcolunk, birkózunk, ellenállunk, visszatartunk és legyőzünk téged Vadállat (Jel.13.1), miképp ezt Isten az Ő Igéjében nekünk megparancsolta, hogy mindezeket cselekedjük! Győztesek és diadalmasak vagyunk feletted!
 „És láttam úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasak a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, láttam állni az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái 
És énekelték Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek Királya!
Ki ne félne téged, Uram! És ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a nemzetek és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” (Jel.15.2-4)

Ellenállunk neked is FENEVAD HAMIS PRÓFÉTÁJA, te FÖLDBŐL FELJÖVŐ KÉTSZARVÚ FENEVAD (Jel.13.11)! Te szellemi gonoszság kiterjedt hatalmassága ama ŐSI KÍGYÓ és SÁRKÁNY párhuzamos dimenziós „hétfejű” okkult királyságából! Isten Szelleme által ellenállunk testületi és személyes megtestesüléseidnek és működéseidnek, és visszatartjuk a FENEVADAT és a szakadás és „aposztázia” korai bekövetkeztét és mértékét. Kihirdetjük és előhívjuk lelepleződésedet, visszatartásodat és a neked való ellenállást az Úr Szelleme által az ország egész területén, minden hatalmi helyein, minden kapuiban, és a befolyás minden területén, minden hatalmasok és kicsinyek közt, és Krisztus egész testében és az egyházban! 
ŐSI KÍGYÓ és SÁRKÁNY, INIKVITÁS és GONOSZSÁG MISZTÉRIUMA, rendeltetésünk szerint a Szellem által felismerünk és legyőzünk téged és felettébb diadalmaskodunk feletted a Bárány vérével és bizonyságtételünk beszédével és nem kíméljük életünket mindhalálig (Jel.12.11)! 
 „Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által.
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” (Filippi 1:20-21)!  Jézus nevében!

Rendeltetésünk szerint végig ellened állunk TENGERBŐL FELJÖVŐ FENEVAD, és visszatartjuk birodalmi, személyes, és előképes megtestesüléseidet az országban! Az általános szakadást és aposztáziát követő megjelenésed előtt, alatt és után végig ellened állunk, érvényesítjük a golgotai kereszten Jézusban elvégzett győzelmünket és felettébb diadalmaskodunk feletted! És elváltozunk az Ő dicsősége által az Úr napján, ami nekünk a teljes váltság, örök élet és dicsőség; neked az Úrtól kijövő nagy harag és ítélet feltámadása, és a tűzzel égő tó öröksége!

Hirdetjük ezért és előhívjuk nemzetünkben a Szentszellem kiáradását, Isten jó beszédeit és az eljövendő korszak erőit és ezek megízlelését e mostani időkben (Zsid.6.5)! Ugyanígy hirdetjük és előhívjuk Hamispróféta-fejedre, szarvaidra és testedre az igaz Jézus Krisztus vérét és dicsőségét (ami számodra terror), és az eljövendő Isteni harag Fenevadra és birodalmára zúduló erőit, hogy ezeket előre ízleld befolyásod minden területén és helyein és ügynökeidben az országban és azon túl, annyira, hogy nem lesz többé maradásod!!

Jézus nevében kihirdetjük: Sárkány, Fenevad, és hamis próféta! Ez nem a ti időtök! Hanem a mi időnk! A mi időnk jött el és igen, érvényesítjük az IGE hatalmát magunk felett, családjaink felett és nemzetünk felett az Életre és a jóra! És feletted, a te fogságba viteledre és kifosztásodra, te tolvaj és te gyilkos, a mi Urunk parancsa szerint most és mindvégig!
Jézus nevében kihirdetjük! Ez Magyarország ideje! Ez a mi elrendelt kairosz időnk! Nem az elszakadásnak és a Fenevad megjelenésének és ezek ölbe tett kézzel való passzív várásának ideje, hanem a nagy aratás ideje! A tömeges hitre jutások ideje! A tömeges evangelizálások és az Élő Istenhez való tömeges megtérések ideje! A harmadik menny Magyarország feletti hatalomátvételének ideje! Magyarország ideje! És a nemzetek ideje! Az Úr Szelleme globális kiárasztásának és az Úr dicsőségének ideje, hogy Neki engedjünk, és hogy a GONOSZNAK ellenálljunk, és így töltsük be a mi Urunk Jézus Krisztusnak törvényét most, és mindvégig! 
Ezért Istennel egyetértünk és kezünkbe vesszük sorsunkat és Isteni rendeltetésünket Jézusban most! Nem te vagy a sors és nem rendelkezel sorsunk felől te KÉTSZARVÚ FENEVAD és HAMIS PRÓFÉTA, hanem Isten a mi sorsunk és örökségünk és Ő rendelkezett sorsunk és rendeltetésünk felől, és a te sorsod felől is rendelkezett az IGÉBEN, mi pedig Jézus nevében végrehajtjuk rajtad a megírt ítéletet! (Zsolt.149.9) Kihirdetjük sorsodat, ítéletedet és vereségedet, és Isten Igéjének felettébb diadalmaskodását ügynökeid felett Jézus nevében!
Mert a régiek elmúltak, íme Krisztusban újjá lett minden, az Úr uralkodik, Örüljön a föld, Magyarország, és Magyarország 2018-as éve és annak minden napja Jézus Krisztusé! (3X)

Íme engedelmeskedünk Istennek, aki arra utasított minket, hogy neked ellenálljunk SZELLEMI GONOSZSÁGNAK MISZTÉRIUMA, és elrendelte, hogy tartsunk vissza téged! Ezért ellenállunk neked és hét okkult szellemi királyságodnak, minden megtestesüléseidnek és testületi megjelenéseidnek, és fejeidnek és elfutsz nemzetünkből és tőlünk az írások szerint, most! Kiparancsolunk Magyarország ezoterikus és exoterikus tereiből, földjéből, vizeiből, tüzéből, légteréből és egeiből, és Jézus vérét, tüzét, Isten dicsőségét és a harmadik menny eszköztárát hívjuk le most rád a hatalom ellen bevetett okkult praktikáid megsemmisülésére az írások szerint (Jel.12.11, Róm.13.1-5)! Jézus nevében ellenállunk neked és visszatartunk téged és megkötözzük gonoszságod minden törvénytipró működéseit az országban most! 

Jézus nevében megbénulsz! Most! Annyira, hogy nem tudod megakadályozni tömeges megjelenésünket és működésünket az Úrban és az Ő dicsőségében! Nem te tartasz vissza minket, hanem mi tartunk vissza téged és okkult királyságodat és minden működésedet az országban az írások szerint (2Thess.2.7)! Most! És mindvégig! Jézus nevében!
Törvényszegés titkod bűne, Jézus nevében ellehetetlenülést szólunk minden működésednek az országban, és levágunk minden okkult energiaforrásodról!  Most! (5X)
Nem te tolsz félre minket, hanem mi parancsolunk neked, és mi vetünk ki téged az országból, és párhuzamos szellemi dimenziójából, és ezek légteréből, kvantumfizikai tereiből, egeiből, földjéből, vizeiből, tüzeiből, minden hangból, szóból, fényből, és rezgésből és minden élőből, Jézus nevében most! Nem te távolítasz el minket okkult királyságod és politikai hatalomátvételed útjából, hanem az Úr és a harmadik menny velünk együtt vesz hatalmat feletted és távolít el téged Isten Országa hatalomátvételének útjából az országban most! 

Jézus nevében félretoljuk az Úr útjából Magyarországon a KÉTSZARVÚ FENEVAD és HAMIS PRÓFÉTA szellemét és ügynökeit! Kiparancsoljuk és kiűzzük ezt az ármányos és gonosz szellemet és ügynökeit Isten házából, Krisztus testéből, a gyülekezetből és az egyházból és az országból most! Fenevad, megátalkodott helyeidre kihívjuk Jézus vérét, és a mi Istenünknek Szellemét, Tüzét és ítéletét most! És az eleve ismertek és választottak szeméről lehull a lepel!
Ellenállunk neked „KÉTSZARVÚ FENEVAD ÉS HAMIS PRÓFÉTA”, SÁTÁN ZSINAGÓGÁJA, felforgató ILLUMINÁTI RENDJE ÉS SZEKTÁJA, és félretolunk téged, és eltávolítunk az Úr útjából most! Szabad utat szólunk a mennyből küldött megelevenedés, éledés, és tömeges megtérések számára, a lelkek Isten Királyságába való tömeges besodródása számára, és a harmadik menny Magyarország feletti hatalomátvétele számára most! Jézus nevében!
HAMIS TANÚ, GYŰLÖLET, GYŰLÖLETKELTÉS és GYILKOSSÁG gonosz szellemi erősségei és hatalmasságai, ti JEZABEL POKOL-KUTYÁI és te JEZABEL! A KÉTSZARVÚ FENEVAD és HAMIS PRÓFÉTA provokatív szarvából valók vagytok a globalista bal oldalt! Isten- és emberellenes hamis emberjogalapú liberalizmusotok máza útján csak növeltétek a hazugság, gyűlölet, és gyilkosság uralmát az országban. Beférkőztetek sokak fejébe, szívébe és gondolataiba. Kiküldtétek aláásó hazugságaitokat és gyűlöletbeszédeiteket minden médiába, és ha lehetséges lenne, teljesen megszállnátok Magyarország légterét és a választásokat, hogy Lucifer új terrorvilágrendjének okkultista globalista ügynökeit juttassátok hatalomra.
Ti szellemi gonoszság nevezett hatalmasságai, akik a pokolból lettetek kiküldve azzal az utasítással, hogy elpusztítsátok az embert, akin az Úr az Ő kezét tartja, és hogy HAMIS PRÓFÉTA jobb szarvával, FARIZEUS szellemmel és BITÓFÁIVAL: ÖNIGAZULTSÁG, TÖRVÉNYKEZÉS és KONTROLL szellemeivel együttműködve az országot vérfürdővé tegyétek! Minden tervetek és tevékenységetek meghiúsul! Kihívjuk rátok Isten ítéletét! Most!

Jézus nevében hatalmat veszünk felettetek és megkötözünk benneteket most a történelmi Magyarország egész területén, minden szívben, a választási térben, és minden egyéb külhoni helyen, ahonnan ezt a luciferi tervezetet vezérlik, tüzelik, kiküldik és táplálják! Hatalmat veszünk felettetek és megkötözünk és elnémítunk titeket a történelmi Magyarország egész területén és a légkörben, és kiparancsolunk minden fejből, szívből, elméből, gondolatból, beszédből, és médiából most! Összezsugorodtok és megszűntök minden Isten ismerete ellen emelt intellektuális magaslatban, e magaslatokkal együtt, az egyházban, az országban, a médiában, és a magyarországi választásokban most! Levágunk titeket okkult véráldozati energiaforrásaitokról, és elválasztunk titeket terrorcselekedeteitek, gyilkosságaitok és véres emberáldozati szeánszaitok ételétől, italától és halálhörgésétől és a hústesttől most! Minden kaput bezárunk előttetek az országban ti uralkodó gonosz szellemiségek, most! És a pokol kapui egy irányba nyílnak meg előttetek, és elnyelnek titeket Jézus nevében most!

ÖNIGAZULTSÁG, TÖRVÉNYKEZÉS és KONTROLL gonosz szellemiségei, ti FARIZEUS BITÓFÁI és te gonosz FARIZEUS SZELLEMISÉG a globalista jobb oldalt, akik arra lettek kiküldve, hogy eláruljátok és Lucifer elitista forgatókönyvébe kényszerítsétek az embert, akin az Úr az Ő kezét tartja! Minden ördögi tervetek és tevékenységetek meghiúsul!
Jézus nevében hatalmat veszünk felettetek és megkötözünk benneteket a történelmi Magyarország egész területén most, és minden egyéb helyen ahonnan ezt a luciferi tervezetet vezérlik, tüzelik, kiküldik és táplálják, Lucifer okkult királyságában és a földön!

Te KÉTSZARVÚ FENEVAD ÉS HAMIS PRÓFÉTA! „Két szarvad a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólsz, mint a sárkány” (Jel.13.11)!
Fejed és elméd Lucifer elméje. Exoterikus földi megjelenésedben „Sátán zsinagógája,” Mayer Rothschild, és Adam Weishaupt 1776-ban alapított 242 éves ILLUMINÁTI nevű történelmi szektája és rendje, Lucifer földi agytrösztje és világrendjének mesterelméje vagy. Gestapo szervezeted a Jacob Schiff féle SZÖVETSÉG FIAINAK RÁGALMAZÁS ELLENI LIGÁJA” nevű felforgató képző és kiküldő páholyod. Ezoterikus szellemi erődet véres forradalmaidból, véres háborúidból, véres történelmi terrorjaidból, véres abortuszaidból, véres emberkereskedéseidből, bestiális kihasználásaidból, véres emberáldozati hús és vér fogyasztásából, véres varázslásaidból és véres mágiáidból nyered. Működésedet bűnös kereskedéseid és Sátán zsinagógájának nemzetközi bankházai finanszírozzák! Szarvaid okkult tudománnyal és ármányos mesterkedéssel növesztett megosztó ellenerősségek és ellenhatalmasságok, melyek arra lettek tervezve, hogy az emberiséget progresszíven megosszák és két egymás ellen háborúzó táborba szippantsák, hogy az emberek egymást öljék. Hogy az így létrehozott káoszból megteremtsd új világodat és annak rendjét, a Fenevad terrorállamait és terrorbirodalmát, melyben a Sárkányt (Jel.12.3) imádják, és a Fenevadat (Jel.13.1), akinek te vagy történelmi útkészítője és testületi Hamis Prófétája (Jel.13.11)!  Te FENEVAD testületi HAMIS PRÓFÉTÁJA, teste és szellemi entitása! Magyarországon maga az Úr háborít meg téged, elvétetnek foglyaid, és minden terved és tevékenységed meghiúsul! 
„Elvétethetik-e a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-e az igazak foglyai?
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.”